23. 3. 2022

Dohoda na podmínkách stavby Janáčkova kulturního centra je dosažena. Zbývá souhlas zastupitelstva.

Dohoda města s vlastníkem hotelu International společností HIB DEVELOPMENT, a. s., je na světě. Pokud bude naplněna, nebude stavba Janáčkova kulturního centra (JKC) kompromisem, ale naplní se záměr mít v Brně špičkový koncertní sál a zároveň získat nový kvalitní veřejný prostor v historickém centru města. Klíčové a vzájemně provázané dokumenty, tedy směnnou smlouvu, smlouvu o koupi uměleckého díla a smlouvu o spolupráci, dnes Rada města Brna doporučila ke schválení zastupitelům.

„Dlouhých 19 let Brno připravuje výstavbu nového koncertního sálu v podobě Janáčkova kulturního centra.
A zhruba stejně dlouho usiluje o nalezení dohody se sousedním hotelem International na majetkoprávním vypořádání bývalé trafostanice a podobě náměstí před sálem, které na návrh Milana Kundery ponese jméno jeho otce Ludvíka. Navržený postup umožní postavit koncertní sál bez kompromisů a s akustikou na světové úrovni, jejíž parametry navrhl japonský mistr Yasuhisa Toyota. A to především díky přesunu technologického centra sálu ze střešní konstrukce do podzemí předprostoru, což vyloučí přenos hluku a vibrací do sálu. Město navíc získá neopakovatelnou příležitost přímo v historickém centru vybudovat nový kvalitní veřejný prostor, což má velký urbanistický a společenský význam,“
popsal důvody, které vedly k hledání dohody, náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Důležitým faktorem je dohoda na směně pozemků a budov. Město do směny vloží čtyřpodlažní dům Starobrněnská 20 včetně nádvoří na nově odděleném pozemku, přičemž průchod do pasáže Velký Špalíček zůstane v dostatečné šíři zachován, stejně jako úniková cesta z nemovitostí, které jsou součástí pasáže. V případě schválení směny přejde nájemní právo k nebytovým prostorám na Starobrněnské u všech 16 nájemců dnem právních účinků zápisu v katastru nemovitostí na nového vlastníka. Většina z nich má smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pouze jeden má smlouvu na dobu určitou do 30. června 2033. Směnou pak město od HIB DEVELOPMENT, a. s., získá dva pozemky. Na jednom se nachází trafostanice hotelu, na druhém schodiště, které zajišťuje propojení z Veselé na Husovu, a sousoší Pohostinnost, které se stane součástí plánovaného předprostoru JKC,“ sdělil radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Navrhovaná směna je realizovaná s doplatkem rozdílu směňovaných hodnot ve prospěch města Brna. HIB DEVELOPMENT, a. s., před podpisem směnné smlouvy uhradí doplatek ve výši 39,2 milionu korun
a současně bude uzavřena smlouva o spolupráci, která bude řešit postup při demolici trafostanice, novou podobu předprostoru JKC, výstavbu schodiště a komunikační propojení Husovy a Veselé.

„Neméně důležitým dokumentem je smlouva o spolupráci, na jejímž základě se sjednává koordinace kroků při výstavbě JKC a podrobná součinnost města, Brněnských komunikací jako investora JKC a společnosti HIB DEVELOPMENT, a. s. Mezi její hlavní prvky patří zpětvzetí odvolání vlastníka hotelu proti nabytí právní moci dvou rozhodnutí stavebního úřadu Brna-střed, která povolovala stavbu ve finální a pro město ideální podobě. Dále se definuje spolupráce na řešení konečné podoby blízkého okolí nového sálu pro Brno včetně plánované přístavby hotelu a jejího propojení s novým schodištěm a příjezdovou trasou. Posledním bodem je finanční spoluúčast města na vyvolaných investicích v Internationalu, vybudování nové trafostanice a přeložení připojení, která se bude pohybovat v jednotkách milionů korun,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Poslední týdny a dny byla vedena velmi intenzivní jednání s vlastníkem hotelu International, s Majetkovým odborem Magistrátu města Brna a Brněnskými komunikacemi, jejichž výsledkem je dnešní schválená dohoda. Chtěl bych poděkovat všem aktérům za spolupráci. Jsem rád, že součástí budovaného Janáčkova kulturního centra budou také otevřené podzemní garáže. A díky dohodnutému řešení bude Brňanům k dispozici jejich celá původně plánovaná kapacita,“ uzavřel téma radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 
162
e-mail: tis@brno.cz